Past Presidents

F.F.Pais
1978-79
Mr. D.H.Shetty
1980
Mr. C.N.Shetty
1981, 1987, 2007-2008
Mr. J.J.V.Fernandes
1982, 1986
Mr. Anthony Cutinho
1983
Mr. Jayaram Padur
1984
Mr. Bhaskar Kini
1985
Mr. P.R.Shenoy
1986
Mr. P.Rammohan Achar
1989-90
Mr. G.A.Pais
1991
Mr. Richard D'Souza
1991-92
Mr. P.R.Shetty
1992-93
Mr. S.S.Shettigar
1993-94
Mr. K.M.Shetty
1994-95
Mr. Shantharam Shetty
1995-96
Mr. R.D.Kini
1996-98
Mr. Santhosh D'souza
1998-2000
Mr. Jayaraj Pai
2000-2004, 2008-2010
Mr. M Krishna Bhat
2005-06
Mr. Ramchandra Bhat
2006-07
Mr. B.A.Nazeer
2010-12
Mr. M.J.Shetty
2012-14
Mr. Henry C F Britto
2015-17
Mr. Gaurav Hegde
2017-19